Jesus Film in Rongmei

Jisu lam thaydiang ran khang mi tuang film hei RNBA rui tanc pat lou tuang e

The Jesus Film - Naga, Rongmei / Kabui / Maruongmai / Rongmei Language